Persondatapolitik / privatlivspolitik Kontakt Læge  

I forbindelse med administration af app’en Kontakt Læge indsamler og behandler den aktuelle kommune (”Kommune”) som dataansvarlige en række personoplysninger. I denne persondatapolitik beskriver vi en række forhold om vores behandling af personoplysninger, som vi har pligt til at give ifølge lovgivningen.

Kategorier af personoplysninger og formål

Der indsamles og behandles følgende almindelige kategorier af personoplysninger om brugere af app’en Kontakt Læge:

 • Almindelige personoplysninger
 • Følsomme personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 9
 • Oplysninger om CPR-nummer
 • Metadata vedrørende brug af appen

Oplysningerne behandles til disse formål:

 • For at kunne udbyde og administrere Kontakt Læge, så kommunale medarbejdere på vegne af borgeren kan kontakte borgerens praktiserende læge over video
 • Fejlsøgning i app’en samt forbedring og løbende analyse af funktionaliteten af Kontakt Læge
 • For at kunne indhente oplysninger om dig fra andre dataansvarlige med det formål at gøre dem tilgængelige for dig i Kontakt Læge
 • Vores dokumentationspligt, overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger, iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder, håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre, håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder, håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter og statistiske undersøgelser.

Kommunen er dataansvarlig for de af dine helbredsoplysninger, der behandles i Kontakt Læge.

2. Kilder

Personoplysningerne indsamles af brugeren i forbindelse med brugen af Kontakt Læge app’en.

Kontakt Læge app’en indsamler også oplysninger fra øvrige kilder, f.eks. fra din egen praktiserende læge og fra nationale stamdataregistre hos Sundhedsdatastyrelsen alene med det formål at fremvise oplysninger. Kommunen er ikke dataansvarlig for disse oplysninger.

3. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne


CPR-nummerKontakt Læge app’en behandler borgerens CPR-nummer når autoriserede sundhedsprofessionelle på vegne af visiterede borgere kontakter borgerens egen praktiserende læge, lægen tilknyttet til en sundhedsfaglig enhed, læge via ydernummer eller læge direkte uden borgerens NemID/MitID. CPR-nummeret bruges i den forbindelse til at fremsøge den læge som er tilknyttet borgeren.
Følsomme personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9Ifbm. med videoopkald, hvor den autoriserede sundhedsprofessionelle, på vegne af visiterede borgere, kontakter borgerens egen praktiserende læge, kan der sendes en note med til lægen. Heri kan der potentielt fremgå Følsomme personoplysninger, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 9
Øvrige oplysninger: Metadata vedr. din brug af app’enVi behandler personoplysninger om brugeren i form af metadata vedrørende brug af app’en, f.eks. enhedstype og log-in-tidspunkter for at kunne varetage vores legitime interesse i at kunne foretage fejlsøgninger i app’en samt forbedring og løbende analyse af funktionaliteten af Kontakt Læge app’en, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1.

4. Frivillighed

Når Kontakt Læge app’en indsamler personoplysninger fra borgeren, sker det på baggrund af en behandlingssituation, hvor den autoriserede sundhedsprofessionelle, på vegne af visiterede borgere, kontakter borgerens egen praktiserende læge.

Konsekvensen af ikke at opgive personoplysninger som navn og CPR-nummer vil være, at den autoriserede sundhedsprofessionelle ikke kan varetage formålene nævnt ovenfor, hvilket betyder, at Kontakt Læge app’en ikke kan anvendes.

5. Videregivelse af personoplysningerne

Kommunen videregiver dine personoplysninger til den praktiserende læge for at kunne foretage videoopkald på vegne af borgeren.

6. Overførsel af personoplysninger til databehandlere

Der overføres personoplysninger til følgende databehandlere:

 • Lægernes IT-leverandører
 • PLSP A/S (leverer dine oplysninger fra egen praktiserende læge i samarbejde med din læges IT-leverandør)
 • Trifork Public A/S (udvikler og drifter Kontakt læge app’en)

7. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål, og for at dokumentere vores ret til behandling af personoplysningerne, og vores overholdelse af regler om behandling af personoplysninger samt anden lovgivning.

8. Dine rettigheder

Nedenstående rettigheder er alene gældende i relation til de personoplysninger, som Kommunen er dataansvarlig for (se afsnit 1).

Du har – med den gældende databeskyttelseslovgivnings begrænsninger – følgende rettigheder:

 • Retten til indsigt i personoplysningerne
 • Retten til at få ændret ukorrekte eller ufyldestgørende personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysningerne
 • Retten til at få begrænset personoplysningerne
 • Retten til dataportabilitet (hvor behandlingen er baseret på samtykke eller kontrakt), dvs. ret til at få personoplysninger som du selv har givet til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Ret til indsigelse

Du har ret til – af grunde, der vedrører din særlige situation – at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger, hvor hjemmelen er legitime interesser, som angivet ovenfor. Derefter må der ikke længere behandles personoplysninger, medmindre der påvises vægtige legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

9. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, så skal du som borger/patient kontakte den sundhedsprofessionelle, som har foretaget videoopkaldet eller som sundhedsprofessionel kontakte din kommunale IT-afdeling.